Poskytovaná péče

Poskytovaná péče naší ordinace Praktický lékař Chrudim
MUDr. Jan Slezáček

Preventivní  lékařské prohlídky

Preventivní prohlídky by měly být u každého člověka samozřejmostí a to nejen proto, že jsou pro pacienty hrazené zdravotní pojišťovnou, ale také proto, že každý z nás má odpovědnost za své zdraví a za způsob života, který žije. Každý by si měl vážit svého zdraví a brát ho jako cennou hodnotu, která výrazně ovlivňuje kvalitu života každého z nás. Výchova člověka ke zdravému způsobu života je právě nejúčinnější formou prevence proti závažným onemocněním, které zkracují život a následně přinášejí jak osobní, tak rodinné tragédie. Preventivní prohlídky dovedou ovlivnit příčiny řady chorob, jsou zaměřeny i na propagaci tělesné aktivity a správné výživy.

Správná výživa a zdravý životní styl, může jedině přispět k dobrému zdraví. Znamená to mít dostatek nejen zdravého pohybu, ale i relaxace a jíst vhodnou stravu, která upevní zdraví. Na zdravotní problémy mají velký vliv rizikové faktory jako je například kouření, nadměrné požívání alkoholických nápojů, špatné stravovací návyky, které mohou vyvolat například kardiovaskulární i nádorová onemocnění. Životní styl je tedy součástí preventivních opatření, který každý jedinec může ovlivnit, tak že obecně vzato, každý člověk má své zdraví plně ve svých rukou.

Při každé preventivní prohlídce se provádí doplnění anamnézy, kontrola očkování proti tetanu, komplexní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, vážení a měření pacienta, dále je prováděno orientační vyšetření sluchu a zraku, vyšetření kůže. U pacientů, kteří dovršili věk 40 let, se v rámci preventivních prohlídek provádí EKG ve čtyřletých intervalech. Vyšetření glykémie se provádí v 18 a ve 40 letech a dále pak ve dvouletých intervalech. Ženám po dovršení věku 40 let věku je doporučováno mamografické vyšetření a to pravidelně vždy každé dva roky. Součástí preventivní prohlídky je i stanovení okultního krvácení ve stolici pomocí speciálního testu. Provádí se u osob od 50 let věku, od 55 let věku je možné pacienta doporučit k provedení screeningové kolonoskopie a to jednou za deset let.

Laboratorní vyšetření obsahuje orientační vyšetření moči, vyšetření cholesterolu u osob ve věku 18 let a dále pak ve 30, 40, 50 a 60 letech věku.

Očkování

Očkování v dospělosti nejen že ochrání člověka samotného, ale chrání také ostatní, kteří v jeho blízkosti žijí a kteří mohou být na určitou nemoc náchylní. Povinným, pro dospělé osoby, je očkování proti tetanu každých 10 – 15 let. Ostatní vakcinace jsou doporučovány podle toho, zda se občané pohybují v rizikových místech nebo skupinách.

Mezi doporučená očkování, která nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou, patří černý kašel, chřipka, plané neštovice, klíšťová encefalitida nebo žloutenka typu A.

Očkování proti černému kašli

Černý kašel není vymýcená nemoc, jak si spousta jedinců myslí a vakcinace aplikovaná v dětství určitě není celoživotní. Naopak výskyt tohoto onemocnění v posledních letech vzrůstá. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se přenáší kapénkovou cestou a může postihnout lidi všech věkových kategorií. Největšímu riziku jsou ale vystaveni novorozenci a kojenci, kteří nemají zatím vyvinutou potřebnou imunitu. Typickým znakem tohoto onemocnění jsou záchvaty kašle často provázené zvracením. K vysilujícímu záchvatu kašle se může přidat i zápal plic. O tomto očkování by měli zejména uvažovat ti, co plánují rodinu nebo se pohybují v blízkosti novorozenců.

Očkování proti chřipce

Toto onemocnění má převážně sezónní výskyt, zejména na počátku zimy nebo v zimních měsících, chřipka se šíří kapénkouvou infekcí a je možné se nakazit i z kontaminovaných předmětů. Průběh tohoto onemocnění může být zcela lehký, ale může dojít i k závažným komplikacím jako je zápal plic apod. Nejvhodnější doba pro očkování je před začátkem chřipkové sezóny, která ve většině případů trvá v době od prosince do března. Ochrana očkování vzniká přibližně za 14 dní po podání vakcinace a trvá cca šest měsíců.

Očkování proti planým neštovicím

Jde o vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří nejen mezi dětmi, ale může poskytnout i dospělé osoby, u kterých může být průběh komplikovaný, zvláště u těch, které mají oslabený imunitní systém. Nákaza v průběhu těhotenství může být nebezpečná pro nenarozené dítě a může způsobit i vrozené vady. Pokud plánujete těhotenstv, rozhodně je vhodné se poradit s odborníkem, zda je pro vás očkování vhodné.

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Vzhledem k vysokému výskytu klíšťat na celém území naší republiky, je vhodné očkovat jak děti, tak dospělé, neboť vakcinace zvyšuje jistotu z nákazy této nemoci. Očkování se skládá ze tří injekcí, po první dávce je nutné očkování opakovat za 1-3 měsíce, po druhé dávce se vakcína podává za 5-12 měsíců. Ochrana proti onemocnění nastává přibližně 14 dnů pod druhé dávce, po třetí dávce přetrvává po dobu tří let. Pro zachování trvalé obranyschopnosti se doporučuje přeočkování jednou dávkou po třech až pěti letech.

Očkování proti žloutence typu A

Toto očkování je doporučováno zejména u osob, které jsou vystaveny vyššímu riziku, to znamená, že cestují do třetích zemí, dále osobám, kteří pracují na rizikových pracovištích, kde přicházejí do styku s kontaminovanými potravinami nebo vodou. Rizikovou skupinou ale jsou i hemofilici, sexuálně promiskuitní osoby, narkomané, osoby, které pravidelně podstupují transfuzní léčbu apod.

Závodní péče – preventivní lékařské prohlídky

Ve spolupráci se zaměstnavateli poskytuji zaměstnancům firem závodně preventivní péči. Preventivní péče je zaměřena zejména na ochranu zdraví zaměstnanců jednak před nemoci z povolání, ale také jako ochrana před pracovními úrazy a jinými poškozeními vzniklými při výkonu zaměstnání. Všichni zaměstnanci se během pracovního poměru musí zúčastňovat preventivních prohlídek, kterou vyžaduje jejich zaměstnavatel. Ten je také povinen každému zaměstnanci tuto prohlídku zajistit. Závodní preventivní prohlídky mají tedy za cíl předcházet nemocem, které souvisí s vykonávanou prací, nebo zajistit přeřazení zaměstnance na jinou pracovní pozici, pokud dojde ke zhoršení jeho zdravotního stavu, v neposlední řadě se jedná i o poradenskou činnost pro zaměstnance i zaměstnavatele. Průběh preventivních prohlídek je vždy zdokumentován se závěrem o způsobilosti k výkonu pracovní činnosti na daném pracovišti.

Závodní preventivní prohlídky jsou rozděleny do jednotlivých skupin:

Vstupní prohlídka

Ta se provádí vždy před zařazením zaměstnance na určitou práci a rovněž i při jeho přeřazení na jinou pracovní pozici.

Periodická prohlídka je prováděna podle předem stanoveného termínu, který je dán obecně závazným předpisem.

Mimořádná prohlídka se provádí v případě potřeby zkrácení termínu periodické prohlídky a to v tehdy, jestliže může dojít k ohrožení zdraví zaměstnance. Většinou bývá nařízena příslušným orgánem zabývajícím se ochranou zdraví při práci.

Řadová prohlídka se provádí jednou za 5 let a to u zaměstnanců, kteří nemají určeny periodické prohlídky a také u pracovníků ve věku nad 50 let, zde se konají řadové prohlídky ve tříletých intervalech.

Výstupní prohlídka se provádí vždy při ukončení pracovního poměru a v případě převedení na jinou práci u stejného zaměstnavatele.

Preventivní prohlídky jsou prováděny podle platné legislativy a vždy v takovém čase, nedocházelo k provozním problémům.

Jsem ochoten zajistit i mimořádné očkování zaměstnanců, to je ale již předmětem osobní dohody.